بیماری

29می
۷ حکمت و علت وجود بیماری ها چیست؟
7 علت وجود بیماری ها

۷ حکمت و علت وجود بیماری ها چیست؟

بیماری ها در این هستی ادمی را به زحمت انداخته و به خود درگیر می کند. براساس دیدگاه اسلام، هریک از بیماری ها یا رنج و سختی که برانسان عارض می شود، حکمت و رازی دارد که شناخت این علت ها می تواند در تحمل این بیماری ها انسان را یاری کند.